aparat

بازدید دانش آموزان از ایستگاه آتشنشانی در روز آتشنشانی و ایمنی

“به حکم عقل و عاطفه نمی هراسم از خطر.” همزمان با هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی، روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری دهستان

ادامه